شرکت کیمیاور

+98 910 240 2218

+98 910 240 2218

محصولات

کیسه فریزر ساده

100 برگ ساده
سایز 32*22

سایز 35*25

کیسه فریزر ساده

70 برگ ساده
سایز 32*22

  سایز 35*25

کیسه فریزر ساده

50 برگ ساده
سایز 32*22 

سایز 35*25

کیسه فریزر چسبی

100 برگ چسبی 
سایز 32*22

سایز 35*25

کیسه فریزر چسبی

70 برگ چسبی 
سایز 32*22 

سایز 35*25

کیسه فریزر چسبی

50 برگ چسبی 
سایز 32*22

سایز 35*25

کیسه فریزر رولی

1000 برگ رولی 

سایز 35*25

کیسه فریزر رولی

500 برگ رولی 

سایز 35*25

کیسه فریزر رولی

250 برگ رولی 

سایز 35*25

کیسه فریزر رولی

200 برگ رولی

سایز 35*25

کیسه فریزر فله

1000 برگ فله

سایز 35*25

کیسه فریزر فله

500 برگ فله

سایز 35*25

کیسه زباله ساده

24 برگ ساده
سایز 80*65

کیسه زباله ساده

18 برگ ساده
سایز 60*50

کیسه زباله ساده

14 برگ ساده
سایز 75*55

کیسه زباله ساده

10 برگ ساده
سایز 80*65

کیسه زباله رولی

54 برگ رولی
سایز 60*50

کیسه زباله رولی

42 برگ رولی
سایز 75*55

کیسه زباله رولی

30 برگ رولی
سایز 80*65

کیسه زباله بیمارستانی

سایز 120 * 100

نایلکس رکابی

نایلکس رکابی

1000 برگ رکابی

سایز 35 * 25

سایز 40 * 30

سایز 47 * 37

سایز 55 * 45

سایز 65 * 55

سایز 75 * 65

روکش محافظ غذا

فویل آلومینیوم

سفره مجلسی کاغذی

10 متری

سایز 120*100

سفره مجلسی پلاستیکی

10 متری

سایز 120*100

Scroll to Top